Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball

INES Ingenieros Consultores està certificada respecte a les normes UNE EN ISO 9001 (Qualitat), UNE 166002 (I+D+i), UNE EN ISO 14001 (Medi ambient) i ISO 45001 (Seguretat i Salut en el Treball)


La Política de Qualitat, Ambiental i de Seguretat i Salut en el Treball de INES Ingenieros Consultores consisteix a proporcionar projectes que satisfacin la legislació, normes i reglaments que els puguin ser aplicables així com les expectatives del client complint els termes del seu contracte o comanda, complint escrupolosament la legislació ambiental vigent i els requisits ambientals que voluntàriament subscrigui la Direcció , tot això dins d'un rigorós compromís amb la protecció i conservació del medi ambient.

INES Ingenieros Consultores en la seva activitat de Disseny d'estructures d'edificació i obra civil, Enginyeria d'Explotació (Inspecció, auscultació, avaluació d'estructures en ús, projectes de reparació i ampliació d'estructures existents) i projectes d’innovació d’enginyeria d’estructures, manté un contacte directe i habitual amb la natura, fet que ens fa especialment sensibles a la seva protecció, i els recursos naturals, la qual cosa ens evidencia la necessitat de preservar-los per aconseguir un desenvolupament sostenible.

Entenem que els impactes ambientals que ocasionem són lleus, però ens sembla necessari comprometre'ns en la millora ambiental de les nostres activitats, i per això l'empresa inclou entre els seus valors la realització de les seves activitats amb el major respecte pel Medi ambient i estableix que el desenvolupament de les mateixes s'efectuï en el marc d'un Sistema de Gestió que minimitzi el seu impacte ambiental.

parallax background

Per dur a terme l'exposat la Direcció de INES Ingenieros Consultores posa l'accent en els següents punts:

 • Considerar el compliment dels compromisos adquirits amb el client com un objectiu prioritari, adaptant-nos a les seves necessitats específiques.
 • Realitzar les accions encaminades a proporcionar els productes requerits pel client amb un criteri de rendibilitat per a l'empresa.
 • Establir uns processos capaços de garantir l'indicat en el punt anterior, i que considerin que el comportament respectuós amb el medi ambient és parteix integrant de la tasca de cada empleat, en un entorn de millora contínua dels mateixos.
 • Compromís permanent del compliment de la legislació i normativa ambiental i de seguretat i salut a tots els nivells, així com compliment dels requisits que Ines Ingenieros subscrigui amb les parts interessades
 • Desenvolupar una política de millora contínua per a tota l'organització, establint anualment objectius tendents a millorar la qualitat dels nostres productes i l'acompliment en matèria de medi ambient.
 • Motivar el desenvolupament dels empleats, promovent plans de formació tant en l'àmbit tècnic professional, com en l'ambiental.
 • Complir amb els requisits de la norma UNE 166002:2021 e impulsar projectes de I+D+I en matèries relacionades amb l’activitat d’estructures i conservació del patrimoni històric-industrial d’Espanya.
 • Impulsar la cooperació amb entitats externes per aconseguir un alt nivell de coneixement, actuació tecnològica i implicació de noves tecnologies en els nostres treballs.
 • Establir una metodologia de protecció i explotació dels resultats obtinguts de les activitats de I+D+i dirigida inequívocament a millorar la competitivitat i situació en el mercat de l’Empresa.
 • Manteniment de la comunicació, tant a nivell intern, com amb clients, Administració i altres parts interessades, en tots aquells elements de el Sistema de Gestió.
 • Desenvolupar una política de millora contínua per a tota l'organització, establint anualment objectius tendents a millorar la qualitat dels nostres productes i l'acompliment en matèria de medi ambient.
 • Motivar el desenvolupament dels empleats, facilitant l'accés a plans de formació tant en l'àmbit tècnic professional, com en l'ambiental i de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la seva activitat respectiva, facilitant els coneixements necessaris perquè puguin desenvolupar seva activitat amb el màxim respecte per l'entorn i en condicions de seguretat i salut, i enfocada a satisfer les necessitats dels clients i del conjunt de les àrees de la nostra organització..
 • Promoure la conservació de recursos mitjançant el reciclat i reutilització, i procurant que els processos emprats contemplin la reducció de matèries primeres, energia i aigua.
 • Realitzar el treball bé a la primera, com a actitud permanent de tots a cada moment. Orientar els esforços a la prevenció dels errors. Prevenir millor que guarir.
 • Prevenir i rebaixar, en la mesura del possible, la contaminació generada en la realització de les nostres activitats prenent totes les mesures al nostre abast, per contaminar el menys possible, impedir accidents amb danys ambientals, o per minimitzar els seus efectes.
 • Garantir el correcte estat de les instal·lacions i l'equipament adequat de manera que estiguin en correspondència amb l'activitat i objectius de l'organització. Garantint l'eliminació dels perills i la reducció dels riscos per a la SST.
 • Oferir la vigilància periòdica del l'estat de salut a tots els seus empleats, en funció dels riscos inherents al seu lloc de treball. Així com, proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball.
 • Posar a disposició de tots els treballadors el pla de prevenció, avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva d'acord amb l'article 16.1 de la Llei 31/1995 i Informar a tots els treballadors dels riscos genèrics, així com dels seus riscos específics.
 • Facilitar la Consulta i la Participació dels treballadors en l'empresa en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, així com a triar els òrgans de participació i representació que preveu la Llei.
 • Posar a disposició pública aquesta política.

Les nostres Certificacions:

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?